Vikr

Jelpr held hjula i gang

Jelpr er brukt innanfor fleire ulike bransjar. Felles for alle verksemdene som bruker Jelpr, er at dei må ha eit menneske på plass for å kunne tilby varene og tenestene sine til kundane og brukarane. Er ikkje dette mennesket på plass, må verksemda stenge.

Jelpr syter for at du alltid har ressursar nok å spele på lag med. Vi Jelpr deg med å varsle, rekruttere og dele på ressursane slik at du alltid har det rette mennesket på plass til å møte kundane og brukarane dine.

Workforce management

Jelpr er eit lettbeint Workforce management-system, eller på norsk: bemanningsplanleggingssystem. Verksemda di kan leggje inn alle tilsette i ressursbanken og allokere dei til ulike arbeidsoppgåver gjennom Jelpr. Tilsette kan grupperast etter kompetanse, region, eining og så vidare. De kan òg kartleggje kompetansen til dei tilsette gjennom Jelprs kompetansekartleggingsfunksjonar. Jelpr skaffar rett kompetanse på rett stad til rett tid.

Kva gevinstar kan vi realisere ved å bruke Jelpr?

  • Jelpr syter for at de

    • alltid har menneske på plass som kan møte kundane dine
    • kan kartleggje kompetansen til dei tilsette
    • frigjer mykje tid i administrasjon og planlegging av aktivitetane til dei tilsette
    • har rett kompetanse på rett stad til rett tid